Årsmöte 13 mars

 

Kallelse till årsmöte

Datum: tisdagen den 13 mars 2018
Tid: kl 17:30
Plats: World Trade Centre, lokal GÖTEBORG vån 7
Adress: Mässans Gata 10, Göteborg (OBS ny ingång mot Skånegatan)

Dagordning

1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
2 Fastställande av röstlängd för mötet
3 Val av protokollförare och rösträknare
4 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
5 Fastställande av dagordning
6 Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
7 Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret
8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9 Fastställande av medlemsavgifter
10 Fastställande av arvorden till styrelsen
11 Val av ordförande i föreningen
12 Val av övriga styrelseledamöter
13 Val av revisor samt revisorssuppleant
14 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
15 Övriga frågor
16 Föreningsstämmans avslutande

Efter mötet
Diskussion om Göteborgs Kulturhamn samt Maritima Äventyr
Vi har bjudt in ansvarig från Göteborgs Stad och representanter
från Västra Götalandsregionen. Maritima Äventyrs finansiering
2018 beslutas om den 9 mars.

Varmt välkomna

Maritimt i Väst
styrelsen

Maritimt i Väst, Mässans Gata 10 (Box 5243),
404 24 Göteborg
Per Jessing mobil 0705 100038 Organisationsnummer 802447-9936