Protokoll fört vid årsmöte för Maritimt i Väst        
Datum:    Tisdagen 13 mars 2018
Tid:    17.30-18.30
Plats:    World Trade Centre, lokal Göteborg
Adress:    Mässans gata 10, Göteborg

Som inledning till årsmötet visade Thomas Gustavsson sin film om segelfartyget WESTVIND. Därefter öppnade föreningens ordförande, Per Jessing, årsmötet och hälsade deltagarna välkomna.

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Per Jessing.
Till sekreterare för årsmötet valdes Ingvar Kronhamn.
Som justerare av protokollet valdes Hanna Holländer

2. Fastställande av röstlängd för mötet
Se bifogad deltagarförteckning

3. Val av protokollförare och rösträknare för mötet
Se punkt 1, sekreterare och justerare för årsmötet.

4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Årsmötet befanns ha utlysts enligt stadgarna.

5. Fastställande av dagordning
Kallelsens dagordning fastställdes av årsmötet.

6. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
Tommy Andersson redogjorde för 2017 års verksamhetsberättelse med bokslut.

7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret
Revisionsberättelsen upplästes av Tommy Andersson.

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut fastställdes av årsmötet.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

9. Fastställande av medlemsavgiften
Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat 500 kronor.

10. Fastställande av arvoden till styrelsen
Per Jessing förklarade vid vilka tillfällen som ersättning utgår till styrelsen.
Årsmötet fastställde gällande arvoden.

11. Val av ordförande i föreningen
Till ordförande på ett år valdes Per Jessing.

12. Val av övriga styrelseledamöter    
Till ledamöter på två år valdes
Hanna Holländer (nyval)
Karin Rosenberg (omval)
Karolina Malmek (omval)
Thomas Gunnarsson vice ordförande (omval)
Tommy Andersson (omval)

Följande ledamöter hade ett år kvar:
Conny Nyhlén
Per Kärnman
Ingvar Kronhamn

13. Val av revisor samt revisorssuppleant
Till revisor på ett år valdes Ulf  Samuelsson  (nyval)
Funktionen som revisorssuppleant är vakant

14. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
Inga förslag från styrelsen och inga motioner förelåg.

15. Övriga frågor
Till valberedningen valdes:
Gunilla Fransson Banguera (omval)
Lennart Börjesson (omval)


- Beträffande Kulturhamnsfrågan har Higab övertagit Älvstrandens fastigheter.
- Gunilla Fransson Banguera berättade om arbetet med filmen om Måseskär där MiV är delfinansiär.      Gunilla informerade även om Västerhavsveckan.
- Beträffande Maritima äventyr informerade Karin Rosenberg om verksamheten under 2017.    Deltagarna var överlag positiva.
- Tommy Andersson informerade om Vänern 2018, ett projekt i samverkansplattformen Prisma VG.

16. Föreningsstämmans avslutande
Per Jessing tackade deltagarna för visat intresse och avslutade årsmötet.