Maritimt i Väst
Årsmöte - World Trade Center
Oslo 20170308

Närvarande:  Otto Stryhn - Skonaren Ingo, Thomas Gunnarsson - Ungdomsförbundet Sveriges Flotta, Karin Rosenberg - Föreningen Västkustskutorna, Tommy Andersson - MiV/Isolda, Per Kärnman - Maritiman, Karolina Malmek - MiV/SXK:s seglarskola, Ida Blomgren - SXK:s seglarskola, Lennart Börjesson - Eriksberg, Stefan Fredriksson - Skonaren Ingo, Göran Ringqvist - Sällskapet Ångbåten, Stefan Björnhage - B/B SVEN, Ingvar Kronhamn - Sällskapet Ångbåten, Conny Nylén - MiV/MBV, Per Jessing - MiV

1
Ordförande & sekreterare
Per Jessing valdes till ordförande och Conny Nylén till sekreterare, för årsmötet.

2
Röstlängd
En röstlängd för årsmötet sammanställdes.

3
Rätt utlyst
Årsmötet menade att mötet var rätt utlyst.

4
Dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes.

5
Stadgeändring 

6
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen lästes upp av Tommy Andersson, den lades därefter till handlingarna.

7
Ansvarsfrihet
Revisor Stefan Björnhage läste upp revisionsberättelsen och föreslog årsmötet ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8
Ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9
Medlemsavgifter
Medlemsavgiften beslutades till 500/år.

10
Ordförande
Årsmötet valde Per Jessing till ordförande på ett år.

11
Ledamöter, valberedning, revisorer
Till ledamöter i styrelsen valdes: Ingvar Kronhamn 2 år, Conny Nylén 2 år, Per Kärnman 2 år, Thomas Gunnarsson 1 år, Karin Rosenberg 1 år nyval, Clara Magnusson 1 år nyval.
Kvarstår 1 år: Karolina Malmek och Tommy Andersson.

Till valberedning valdes: Lennart Börjesson och Gunilla Fransson Bangura.

Till revisor Valdes: Stefan Björnhage, suppleant vakant.

12
Motioner
Inga inkomna motioner

13
Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötet

Sekr:
Conny Nylén

Just:
Per Jessing